วัตถุประสงค์     

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องอันตรายต่อสุขภาพจากการรับสัมผัสยาเคมีบำบัด

2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ทราบเกี่ยวกับแนวทางขั้นตอนการปฏิบัติตามนโยบายป้องกันการได้รับอันตรายจากการสัมผัสวัสดุที่ปนเปื้อนยาเคมีบำบัด

3.  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมทราบวิธีการปฏิบัติตามนโยบายการใช้ Spill kit และการจัดการเมื่อเกิด Spill ในกรณีต่างๆ และระบบการรายงานอุบัติการณ์เมื่อมียาเคมีบำบัดหกหรือตกแตก

4. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมทราบวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องในการจัดการขยะปนเปื้อนยาเคมีบำบัด

5. เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่บุคลากรและสิ่งแวดล้อม